Algemene voorwaarden Boten24 - Particuliere verkopers

Recht van herroeping

Verkopers die consumenten zijn volgens § 13 van het Bürgerliches Gesetzbuch (BGB), hebben het volgende herroepingsrecht:

U heeft het recht om deze overeenkomst zonder opgave van redenen binnen 14 dagen te herroepen. 

De herroepingstermijn bedraagt 14 dagen vanaf het tijdstip van het sluiten van het contract.

Om de overeenkomst te herroepen, moet u ons (Boot 24 networks GmbH, Mittelweg 144, 20148 Hamburg, Tel. 040 - 244 249-360, Fax: 040 - 244 249-713, info@boten24.com) kennisgeving door middel van een ondubbelzinnige verklaring (per post, telefax of e-mail) dat u hebt besloten om dit contract te herroepen. U kunt gebruik maken van het bijgeleverde formulier voor herroeping dat niet verplicht is.

Om de herroepingstermijn te handhaven is het voldoende dat u de informatie over uw beslissing om deze overeenkomst te herroepen vóór het verstrijken van de termijn verstuurt.


Gevolgen van herroeping

Wanneer u deze overeenkomst herroept, zijn wij verplicht alle betalingen die wij van u hebben ontvangen, inclusief verzendkosten (niet zijnde kosten, die betrekking hebben op een speciaal soort levering als welke wij als standaard verzending aanbieden) zo spoedig mogelijk uiterlijk binnen 14 dagen vanaf de dag dat wij uw verklaring van herroeping hebben ontvangen, aan u terug te betalen. Als er niets anders is overeengekomen betalen wij de betalingen terug met dezelfde betaalmethode die u heeft gebruikt; er zullen in geen geval extra kosten worden berekend. 

Indien u heeft verzocht dat de dienst aanvangt voor het einde van de herroepingstermijn, dient u een redelijk bedrag te betalen dat overeenkomt met de tijd dat wij de bestelde dienst hebben geleverd tot het moment dat u besluit deze overeenkomst te herroepen.

Advertentieplaatsing

1. De particuliere verkoper is verantwoordelijk voor het plaatsen van betrouwbare verkoop aanbiedingen voor schepen. Boot 24 zal de verkoper bijstaan bij vragen en door algemene online-hulp.

2. Verkopers zijnde natuurlijke personen hebben het recht om slechts maximaal drie advertenties tegelijk te plaatsen. Boot 24 is gerechtigd de advertenties te verwijderen en de overeenkomst met de verkoper te beëindigen indien deze deze voorwaarde overtreedt, b.v. door het gebruik van verschillende accounts.

3. Advertenties worden geplaatst voor een bepaalde tijd en worden verlengd met die tijd indien niet opgezegd. Opzegging kan geschieden tot de laatste dag van de termijn. Verlopen advertenties zijn niet terug te vinden in het publieke gedeelte van de online-marktplaats, maar kunnen worden bewerkt en vernieuwd in het inloggedeelte van de verkoper.

4. De looptijd van een advertentie begint met de dag waarop de advertentie wordt geactiveerd en eindigt met het verstrijken van het laatste uur van de dag die het einde van de looptijd markeert.

5. De prijzen voor alle verschillende opties van advertenties zijn te vinden in de geldende prijslijst. De te betalen prijs zal aan de particuliere verkoper worden meegedeeld vóór het plaatsen en/of vernieuwen van de advertentie.

6. De particuliere verkoper kan de inhoud van de advertentie tijdens de looptijd wijzigen zonder extra kosten.

7. Advertenties kunnen ook tijdens de looptijd door de particuliere verkoper worden verwijderd. 8. Er vindt geen restitutie plaats van betaalde bedragen of wat dan ook, tenzij de doorverkoper kan aantonen dat er geen of slechts geringe financiële schade is veroorzaakt.

Prijzen en betaling

1. De prijzen voor advertenties van particuliere verkopers vindt u in de actuele prijslijsten onder de volgende menu-items: Advertentie- Boot particulier verkopen. Dit zijn bruto eindprijzen inclusief wettelijke belasting over de toegevoegde waarde..

2. De particuliere verkoper kan uit de geldige prijslijst een reclamepakket kiezen. De contractduur en de prijs voor de geboekte periode worden bepaald aan de hand van het gekozen pakket. Het contract wordt automatisch verlengd voor de geselecteerde periode als de verkoper of Boot24. com het contract niet opzegt tot de laatste dag van de contracttermijn. De opzegging door de verkoper dient te geschieden in de klanten login onder "Mijn Boekingen" of per e-mail aan info@boten24.com

Extra opties en andere reclame diensten zijn tegen betaling. De prijzen zijn afhankelijk van de informatie op het moment van de boeking.

3. Particuliere verkopers hebben te allen tijde de mogelijkheid om een reclamepakket te upgraden per telefoon, e-mail of online in het inloggedeelte onder "Upgrade".

4. Betaling kan worden gedaan via automatische incasso or creditcard. 

De prijs is zowel voor particulieren als voor winkeliers en commerciële verkopers betaalbaar bij het gebruik van de dienst - meestal voordat de advertentie wordt geactiveerd. In het geval van betaling per creditcard of automatische incasso is het voldoende om tijdig een opname te doen.

5. Bijzondere bepalingen voor betalingen via automatische incasso in de SEPA-procedure.

a. In geval van betaling via automatische incasso zal Boot24 de verkoper ten minste vijf dagen voor de vervaldatum in kennis stellen van het in de factuur vermelde bedrag en zal de rekening van de verkoper pas na de vervaldatum worden gedebiteerd.

b. De verkoper verleent Boot24 een herroepbaar mandaat om het betreffende factuurbedrag te incasseren door middel van de SEPA-incasso.

Algemene Voorwaarden - Boats Group